Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Botanika/Anatomia roślin

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

BUDOWA PIERWOTNA KORZENIA

 1. Jednoliściennych - IRIS sp.
 2. Dwuliściennych '''- VICIA sp.
 • układ tkanek powstałych w wyniku działania merystemu wierzchołkowego
 • strefa wzrostu na długość -> przechodzi w strefę różnicowania (dojrzałości)

SKÓRKA (epiblema/ryzoderma)

-komórki skórki wytwarzają włośniki (jednokomórkowe, silnie zwakuolizowane)

KORA PIERWOTNA

-z pramiękiszu, komórki żywe cienkościenne, a między nimi znaczne przestwory międzykomórkowe

ENDODERMA (ŚRÓDSKÓRNIA)

 • wykształciła się z wewnętrznej, najczęściej pojedynczej warstwy komórek kory pierwotnej
 • komórki ściśle przylegają do siebie i mają charakterystyczną budowę ścian > pasemka Caspary-ego biegnące dookoła komórki w promieniowych i poprzecznych ścianach komórkowych > pasemka te są utworzone z materiału innego niż reszta ściany komórkowej , jest w nich lignina i suberyna> pasemka stanowią bariery dla przepływu roztworów wodnych, który odbywa się apoplastem (ścianami kom. Od skórki do endodermy) > aby przejść przez endodermę do walca osiowego, woda i substancje w niej rozpuszczone muszą przekroczyć plazmolemmę i odbyć drogę symplastem, pokonać bariery dyfuzyjne błony najczęściej przy udziale energii wytwarzanej przez komórkę
 • w starszych partiach korzenia zachowującego budowę pierwotną na ścianach może się odkładać warstwa subneryny
 • w niektórych korzeniach (u jednoliściennych) na promienistych i wewnętrznych stycznych płąszczyznach ścian komórkowych mogą odkładać się grube warstwy ściany wtórnej z celulozą lignina i suberyną. > na przekroju mają one kształt litery U> takie komórki endodermy stają się martwe; jedynie niektóre komórki leżące naprzeciw pasm drewna często zostają żywe i zachowują cienkie ściany umożliwiając przenikanie wody i jonów z kory pierwotnej do drewna > komórki te zwane są PRZEPUSTOWYMI

WALEC OSIOWY (STELLA)

 • rozwija się z prokambium
 • zewnętrzna tkanka walca przylegająca do endodermy wykształca się jako cylinder OKOLNICY - PERYCYKL> zachowuje w młodszej części korzenia przez pewien czas charakter merystematyczny, w starszej części składa się z jednej lub kilku warstw kom. Miękiszowych, niekiedy zdrewniałych, mogą też w niej występować kom. Sklerenchymatyczne
 • DREWNO (KSYLEM)
 • PROTOKSYLEM> wczesna forma drewna pierwotnego >Pierwsze elemetny ułożone promieniście, różnicują się z prokambium w bezpośrednim sąsiedztwie okolnicy, a więc z zewnętrznej cześci walca osiowego> są to naczynia lub cewki o małej średnicy i pierścieniowatych lub spiralnych zgrubieniach ścian
 • METAKSYLEM > późniejsze elementy drewna pierwotnego> róznicują się w kierunku do środka walca i mają duże średnice i ściany najczęściej jamkowate
 • ŁYKO (FLOEM)
 • Pomiędzy pasmami drewna
 • PROTOFLOEM> pierwsze elementy łyka>
 • METAFLOEM> dalsze elementy łyka
 • Liczba pasm drewna i łyka może wynosić 1-4 lub więcej,kształt gwiazdy (budowa monoarchiczna, di- tri- terta- poliarchiczna)>walec osiowy tego typu to AKTYNOSTELLA
 •  !! elementy protoksylemu i protofloemu są rozciągliwe i nie utrudniają jeszcze wzrostu korzenia na długość
 • niekiedy w środku walca jest pewna ilość tkanki miękiszowej, pochodzącej od prokambium, które nie zróżnicowało się w elementy przewodzące drewna i które należy zaliczyć do miękiszu drzewnego
 • wiele korzeni zostaje w budowie pierwotnej> k. Systemów wiązkowych oraz k. Boczne dalszych rzędów
 • w strefach starszych stare włośniki zastępowane sa nowymi> zewnętrzne warstwy kory pierwotnej korkowacieją i stają się tkanką okrywającą, ochraniającą wnętrze korzenia- nazywa się ona EGZODERMĄ/PODSKÓRNIA

Powstawanie korzeni bocznych i przybyszowych:

 • tylko u widłaków korzenie rozgałęziają się widlasto> rozgałezienie na szczycie korzenia przez utworzenie 2 merystemów wierzchołkowych
 • powszechne jest wytwarzanie korzeni bocznych w strefie różnicowania> zawiązują się one w okolnicy (u niektórych paprotników w endodermie) > w pewnym miejscu okolnicy pojawiają się intensywne podziały i powstaje gniazdo komórek merystematycznych które tworzą merystem wierzchołkowy korzenia> rosnąc za pomocą tego merystemu zawiącek korzenia przeciska się przez korę pierwotną i skórkę i wydostaje się na zewnątrz jako k. Boczny
 • budowa korzeni bocznych nie różni się od budowy korzeni macierzystych> tkanki przewodzące łączą się w miejscu powstawania k. Bocznego
 • korzenie przybyszowe zawiązują się poza obszarem budowy pierwotnej korzeni, przede wszystkim w pędach, a czasem w korzeniach w strefie ich budowy wtórnej> łatwo powstają w węzłach łodygi> ich zawiązki tworzą się wewnątrz organów macierzystych przez odróżnicowanie grupy komórek i uformowanie merystemu wierzchołkowego, który jak k. Boczny przeciska się przez tkanki leżące na zewnątrz od niego az pojawi się na powierzchni organu

BUDOWA WTÓRNA KORZENIA

-wynikiem działalności merystemu wierzchołkowego jest przyrost na długość, pierwotna budowa anatomiczna i pierwotna grubość

 • dalszy wzrost na grubość i wtórna budowa anatomiczna sa wynikiem przyrostu wtórnego wskutek działalności merystemów bocznych - KAMBIUM i FELLOGENU
 • przyrost wtórny nie występuje u większości paprotników i jednoliściennych, których wiązkowy system korzeniowy składa się z korzeni stosunkowo cienkich>>w starszych strefach tych korzeni skórka zostaje zastąpiona egzodermą, a w walcu osiowym reszta niezróżnicowanego prokambium przekształca się w miękisz okolnicy, miękisz łykowy i drzewny oraz sklerenchymę
 • przyrost wtórny na grubość występuje u nagozalążkowych i dwuliściennych, zwłaszcza u dużych form drzewiastych tworzących palowe systemy korzeniowe
 • zapoczątkowuje go pojawienie się kambium i fellogenu w strefie różnicowania>merystemy te powstają przez aktywizację prokambium> aktywność podziałowa kambium pojawia się najpierw po wwnętrznej stronie pasm łyka pierwotnego, tam gdzie sąsiaduje ono z drewnem pierwotnym, a następnie w okolnicy, gdzie dochodzą krawędzie drewna zakończone elementami protoksylemu> pasma kambialne łączą się , linia staje się ciągła o zarysie falistym, którego kształt zależy od liczby ramion drewna pierwotnego> komórki kambium dzielą się peryklinalnie a ich pochodne różnicują się do środka w elementy drewna wtórnego, a na zewnątrz w elementy łyka wtórnego
 • powiększa się obwód drewna wtórnego i kambium
 • tkanki przewodzące rozciągają kore pierwotną wraz z podskórnią lub skórką aż wreszcie ulegają one rozerwaniu > funkcje okrywające przejmuje wtedy KORKOWICA>
 • FELLOGEN (MIAZGA KORKORODNA)> początek dają mu podziały peryklinalne komórek okolnicy na całym jej obwodzie> fellogen odkłada na zewnątrz komórki pochodne różnicujące się w tkankę korkową> różnicujące się rzadziej pochodne wewnętrzne tworzą warstwe komórek miękiszowych - FELLODERMĘ
 • KAMBIUM składa się z warstwy komórek inicjalnych oraz kilku warstw różnicujących się ich pochodnych> kom. Inicjalne dzielą są peryklinalnie (płaszczyznami stycznymi)> układ drabinkowaty

BUDOWA PIERWOTNA ŁODYGI

1. Jednoliściennych - ZEA sp. > atakostella

2. Dwuliściennych '''- CLEMATIS sp. > eustella

-

TYPY WALCÓW OSIOWYCH - STELI

 • PROTOSTELA- tkanki przewodzące tworzą zwartą, nie poprzedzielaną miękiszem i pozbawioną rdzenia kolumnę> forma najprymitywniejsza (ryniofity, psyloty, widłaki)
 • HAPLOSTELA- centralna kolumna drewna otoczonego cylindrem łyka
 • AKTYNOSTELA- bardziej złożona odmiana protosteli> centralnie położone drewno tworzy ku obwodowi organu wystające krawędzie dające obraz promieniście ułożonych -ramion--, pomiędzy którymi znajduje się łyko> występuje w łodydze niektórych psylotów jest charakterystyczna dla budowy pierwotnej korzeni wielu okrytozalążkowych
 • PLEKTOSTELA- występuje u widłaków> płytkowate pasma drewna podzielone są i otoczone łykiem

- SYFONOSTELA- bardziej złożony tym>tkanki przewodzące tworzą rurę otaczającą centralnie .................. i już dalej odechciało mi się pisać bo wszystko jest w szweykowskich na str..178......;/ rysuneczki itd.......

osobiste